Regulamin najmu

REGULAMIN NAJMU WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ATH

I. Zasady ogólne najmu

1. Regulamin określa szczegółowe warunki najmu w ramach najmu krótkoterminowego, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
2. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z niniejszym Regulaminem, strony związane są Umową.
3. Okres najmu rozpoczyna się od daty zawarcia Umowy najmu, a kończy się z datą zwrotu pojazdu Wynajmującemu, chyba, że Strony postanowią inaczej.
4. Przekazanie pojazdu Najemcy potwierdzone zostaje w Protokole Zdawczo-Odbiorczym Pojazdu lub osobie przez
niego upoważnionej na piśmie.
5. Samochód, będący przedmiotem Umowy najmu nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
6. Najemca zobowiązuje się, zapoznać osobą, której przekazał pojazd do kierowania z zasadami eksploatacji auta. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Najemcy, w szczególności zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii Samochodu były przestrzegane również przez osoby, którym Najemca przekazał Samochód do kierowania Samochodem. Za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, odpowiada Najemca.
7. W sytuacji, kiedy po podpisaniu Umowy wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania Samochodu, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Najemcy.
Strony ustalą nowy termin przekazania Samochodu.
8. Korzystanie z Samochodu poza granicami RP jest dopuszczalne po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego w formie pisemnej. Naruszenie tego obowiązku skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, zaś w razie konieczności napraw bądź holowania Samochodu poza granicami Najemca będzie obciążony wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami
9. W wypadkach wskazanych w Regulaminie Najemca może zostać obciążony karą umowną, co nie wyłącza prawa Wynajmującego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub opłaty.

II. Zasady użytkowania pojazdu

10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów Samochodu, powstałe na skutek niedopełnienia przez Najemcę obowiązków niżej wskazanych.
11. Podczas trwania Umowy najmu Najemca lub osoba przez niego upoważniona zobowiązani są do:
a) posiadania przy sobie dokumentów, wymaganych przepisami prawa podczas kontroli przeprowadzonej przez uprawnione organy, w szczególności takich jak, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, Protokół Zdawczo-Odbiorczy Samochodu oraz innych,
b) utrzymywania pojazdu w należytym stanie, wykonywania codziennej obsługi samochodu, w szczególności poprzez sprawdzanie stanu oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu spryskiwaczy, sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizujących, mijania i drogowych. Jeżeli w wyniku ww. działań konieczne okaże się skorzystanie z usług serwisu, Najemca zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z Wynajmującym (tel +48 601633003 lub +48 601633663),
c) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, w szczególności poprzez każdorazowe zamykanie, włączanie systemu antykradzieżowego,
d) nie pozostawiania dokumentów i kluczyków w Samochodzie, a także staranne ich zabezpieczenie poza pojazdem przed utratą lub kradzieżą,
e) tankowania do Samochodów paliwa zgodnego ze specyfiką silnika,
12. Zabronione jest:
a) holowania Samochodem innych pojazdów,
b) przekraczania dopuszczalnej ładowności,
c) palenia tytoniu w Samochodzie,
d) dokonywania w Samochodzie jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego,
e) przewożenia zwierząt, .
f) użytkowania Samochodu niezgodnie z przeznaczeniem
13. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do kontrolowania, sposobu korzystania i stanu Samochodu oraz dokumentów związanych z ww. okolicznościami, zaś Najemca jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenie kontroli.

III. Opłaty

15. Czynsz naliczany jest za całą dobę. Czynsz najmu oraz inne opłaty z nim związane pobierane są w wysokości i na warunkach określonych w Umowie zgodnie z Cennikiem.

IV. Zwrot lub wymiana Samochodu

19. Po zakończeniu obowiązywania Umowy, Najemca jest zobowiązany zwrócić Samochód u ustalonym miejscu i czasie. Strony stwierdzają stan pojazdu w Protokole ZdawczoOdbiorczym.
20. Przedłużenie najmu na kolejny okres wymaga zgody Wynajmującego na piśmie.
21. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy jego odbiorze. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca
uiszcza opłatę zgodnie z cennikiem.
22. Po dokonaniu zwrotu lub wymiany używanego przez Najemcę samochodu, w przypadku wydania decyzji przez ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) braków w wyposażeniu Samochodu lub jego części opisanych w Protokole Zdawczo-Odbiorczym oraz odszkodowanie za ponadnormalne zużycie Samochodu wewnątrz lub zewnątrz,
b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, nie objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
23. Najemca ponosi odpowiedzialność za brak części i wyposażenia powstałe z jego winy, jak również za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia Samochodu oraz utraty dokumentów.
24. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Samochodu na żądanie Wynajmującego w przypadku naruszania postanowień Umowy.
25. Najemca zobowiązuje się do udostępnienia Wynajmującemu Samochodu w celu wykonania przeglądów okresowych przy wskazaniach licznika kilometrów, (należy skontaktować się z Wynajmującym (tel+48 601633003 lub +48 601633663),.
26. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i serwisowych Samochodu na koszt Wynajmującego, bez jego pisemnej zgody. W razie awarii, wypadku drogowego Samochodu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego (tel +48 601633003 lub +48 601633663), i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Najemca może naprawić Samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. W takiej sytuacji Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia co do okoliczności powstania awarii. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu udokumentowanych rachunkami kosztów.

V. Kradzież, wypadek, uszkodzenie Samochodu

27. W razie uszkodzenia Samochodu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tej okoliczności Wynajmującemu (tel +48 601633003 lub +48 601633663) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.
28. W przypadku kradzieży lub włamania, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego wezwania Policji oraz zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu (tel +48 601633003 lub +48 601633663), oraz postępowania według instrukcji.

VI. Obowiązki Wynajmującego

29. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia, oraz wypadku Samochodu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
30. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia Samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy, który zostanie udostępniony do dyspozycji w terminie 24 godz. od chwili powiadomienia Wynajmującego. Do ww. terminu nie wlicza się weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Wynajmujący nie nalicza czynszu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy jest niższej klasy wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

VII. Ubezpieczenie Samochodu

31. Samochód posiada ubezpieczanie zwalniające Najemcę od odpowiedzialności ponad kwotę udziału własnego. Udział własny w szkodzie rozliczany z polisy AC wynosi 5000 zł pięć tysięcy złotych z wyjątkiem: umyślnego uszkodzenia Samochodu, uszkodzenia Samochodu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych bądź bez ważnego prawa jazdy, uszkodzenia Samochodu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz., uszkodzenia samochodu w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, w przypadku, jeżeli kierowca zbiegi z miejsca wypadku, w przypadku szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia Samochodu, wszystkich szkód częściowych objętych polisą Aulo Casco w związku z kradzieżą Samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego Samochodu – całkowity odpowiedzialność koszt ponosi Najemca, kradzieży Samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowana w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca, innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. W ww. przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia Samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczania Samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a ponadto poinstruować osobę kierującą o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

CENNIK

Najemcę obciążają następujące zdarzenia:
A. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej. tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 320,00 PLN
B. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu, lub innego zabezpieczenia anty kradzieżowego 200,00 PIN
C. Brak kołpaka nieoryginalnego 50,00 PLN
D. Brak kołpaka oryginalnego 150,00 PIN
E. Uzupełnienie brakującego paliwa w/g cennika +35%
F. Demontaż części wyposażenia Samochodu lub dokonanie Innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 2000,00 PLN
G. Brak części wyposażenia Samochodu nie wymienionych w Cenniku (Opłata według cennika producenta + 15%)
H. Utrata gwarancji na Samochód z winy Najemcy (osoby kierującej) 2500,00 PLN
I. Palenie tytoniu w Samochodzie 325.00PLN
J. Przewożenie zwierząt wewnątrz Samochodu 300,00 PLN
K. Holowanie innych pojazdów Samochodem 250,00 PLN
L. Udostępnienie Samochodu osobie nie uprawnionej 250,00 PLN
M. Niedozwolone korzystanie z Samochodu poza granicami RP 1000,00 PLN za każdą dobę poza granicami RP
N. Zwłoka w zwrocie Samochodu 320,00 PLN za każdą dobę O Koszt naprawy blach-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia Koszt
usługi lub części +35 % P. Opłata za każdą szkodę powstała w trakcie najmu i rozliczaną w ciężar polisy Auto Casco do 1500,00 PLN
R. Udział własny w szkodzie z winy klienta rozliczana z AC nie więcej niż do 5000 PLN.

Regulamin PDF